ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කළ විශාලතම විදුලි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් තොගය ඉතියෝපියාවට අපනයනය කෙරේ.
27 0

Posted by  in Latest News

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන ලංකා  ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ආයතනය නිෂ්පාදනය කළ විශාලතම[...]

Read more
1 <- 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -> 55