“අරපරිස්සමෙන් විදුලිය පාවිච්චි කරන්න”
12 0

Posted by  in Latest News

“එක් දිනකට විදුලි බල්බ දෙකක්[...]

Read more
“මේක විපක්ෂය නැතිවෙන අයවැයක් …..”
06 0

Posted by  in Latest News

” දුරස්බව නැති කරගෙන , නිවැරදි[...]

Read more
1 <- 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -> 61