බලශක්ති සංරක්ෂණය සඳහා රජයේ අවදානය …..
04 0

Posted by  in Latest News

බලශක්ති සංරක්ෂණය සහ  කාර්යක්ෂම[...]

Read more
“අද ජනතාවට දේශපාලනය තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ …..”
22 0

Posted by  in Latest News

“යම් දේවල් දැක දැක නොදැක්ක වගේ[...]

Read more
᱿නැතිවුණ ජීවිතයක් වන්දි මුදලකින් තක්සේරු කරන්න බැහැ……….᱿
12 0

Posted by  in Latest News

᱿අපි ආණ්ඩුවක් වශයෙන් මේ කරපු ත්‍රස්තවාදී[...]

Read more
1 <- 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -> 61