ලංකාවේ පරිගණක සාක්ෂරතාවය 40%ට ආසන්නයි
21 0

Posted by  in Latest News

Infotel 2015 දෙවැනි දින ප්‍රදර්ශනය විවෘත[...]

Read more
අවසාන මධ්‍ය පරිමාණ ජලවිදුලි ව්‍යාපෘතිය දෙහිඕවිටදී
15 0

Posted by  in News

යෝජිත විදුලි බලාගාරය දෙහිඹ්විට[...]

Read more
විදුලියේ වාසිය ලගදීම ජනතාවට
08 0

Posted by  in Latest News

ජල විදුලියේ ප්‍රතිලාභ ක්ෂනික, මධ්‍යකාලීන,[...]

Read more
1 <- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -> 39