2016 ජනවාරි මස 31 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු දෙනාට විදුලිය
31 0

Posted by  in Latest News

තම නිවසට මෙතෙක් විදුලිය ලබාගත නොහැකි[...]

Read more
පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් නව බලපත‍්‍රයක්
29 0

Posted by  in Latest News

විකිරණ වලින් සුරක්ෂිත ශ‍්‍රී ලංකාවක්[...]

Read more
විකිරණ පනත උල්ලංඝනය කරන්නන්ට දැඩි දඩුවම්
25 0

Posted by  in Latest News

2016.01.01 දින සිට නව බලපත‍්‍රයක්. “විකිරණ[...]

Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -> 39