மொரகொல்ல மின் உற்பத்திக் கருத் திட்டம் என்பது மகாவலி ஆற்றுப் படுகையில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள இறுதி நீர் மின் உற்பத்திக் கருத் திட்டமாகும். இந்தக் கருத்திட்டத்தின் பிரதேசம் கண்டி மாவட்டத்தின் உலப்பனே பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இந்த மின் உற்பத்திக் கருத் திட்டத்திலிருந்து...
புரோட்லண்ட் நீர் மின் திட்டம் (35 மெகாவாட்) பிராட்லேண்ட்ஸ் நீர்மின் திட்டம் என்பது களனி ஆற்றில் கட்ட திட்டமிடப்பட்ட ஒரு நதி-ஆற்றின் வகை திட்டமாகும். தற்போதுள்ள பொல்பிட்டிய மின் நிலையத்தின் கீழ் நீரோடை மின்சக்தியைப் பயன்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்....

மேல்கொத்மலை

  • வைகாசி 31, 2023
  • kannan
UKHP 150 மெ.வொ ஒரு நிலையான கொள்திறனையுடைய (75 மெ.வொ இரண்டு அலகுகள் அடங்கிய) ஓடிப்பாயும் ஓர் ஆற்று நீர்வலுக் கருத்திட்டம் ஆகும். இந்தக் கருத்திட்டம் ஆண்டொன்றுக்கு 409 GWh மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்யும். இது பின்வரும் ஆக்கக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:...
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி                                       2007 யூலை 23 தற்போதைய முன்னேற்றம்                            நிறைவடைந்துள்ளது நிதி                                                                                   455 மில்லியன் அ.டொ (சீனாவிலிருந்து கிடைத்த கடன்) 2%...