ලේකම්, විදුලිබල අමාත්‍යාංශය

image

නම : ආචාර්ය සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා

අමාත්‍යාංශයේ නම : විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය

පත්වීම් දිනය: 01 January 2024

දිනය පුරප්පාඩු විය: ඉදිරිපත් කරන්න

හිටපු ලේකම්වරයාගේ විස්තර

ඡායා රූපනමපත්වීම් දිනයදිනය පුරප්පාඩු වියඅමාත්‍යාංශයේ නම
M P D U K Mapa Pathirana02 May 202231 December 2023Ministry of Power and Energy
Mr. K.D.S. Ruwanchandra 27 April 2022Ministry of Power
M. M. C. Ferdinando25 April 2010Ministry of Power and Energy
(Ms.) Wasantha Perera14 August 2020Ministry of Power
(Ms.) Wasantha Perera28 November 2019Ministry of Power and Energy
B. M. S. Batagoda19 January 2015Ministry of Power and Energy
B. M. S. Batagoda8 September 2015Ministry of Power and Renewable Energy