?>

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය – මෙගා වොට් 300 දිගුව

නොරොච්චෝලේ ක්‍රියාත්මක මෙගා වොට් 900 ගල් අඟුරු බලාගාරයෙහි මෙගා වොට් 300 බැගින් වූ  එ්කක තුන ස්ථාපනය කරන ලද චීන යන්ත්‍රෝපකරණ හා ඉංජිනේරු සංස්ථාව (China Machinery Engineering Corporation) සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අතර හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙස නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයට තවත් අතිරේක මෙගා වොට් 300 ක එ්කකයක් ඉදි කිරීම මගින් දීර්ඝ කිරීමට යෝජනා වී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුව සිදු කරමින් පවතින අතර, වර්ෂ 2021 අප්‍රේල් වන විට නිම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ආයෝජන සමාගම අතර හවුල්කාර සමාගම ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා ආරම්භ කර ඇත. එමෙන්ම විදුලි මිල දී ගැනීමේ ගිවිසුම, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගිවිසුම සහ ගල් අඟුරු සැපයීමේ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ජා ද ආරම්භ කර ඇත. වර්ෂ 2024 වන විට ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.