මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31) මොරගොල්ල යනු මහවැලි ගංගා ද්‍රෝණියේ ඉදිකරන ලද අවසන් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උලපනේ ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත. ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත...
බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 35) බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය කැළණි ගඟෙහි ගලා යන ජල ධාරාව උපයෝගී කර ගනිමින් ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ...
නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය – මෙගා වොට් 300 දිගුව නොරොච්චෝලේ ක්‍රියාත්මක මෙගා වොට් 900 ගල් අඟුරු බලාගාරයෙහි මෙගා වොට් 300 බැගින් වූ  එ්කක තුන ස්ථාපනය කරන ලද...