ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන පළමු ස්වභාවික ද්‍රව වායු විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් සමාරම්භයේදී විදුලිබල ඇමති ඩලස් අවධාරණය කරයි. නූතන විදුලි විප්ලවය අරඹමින් ශ්‍රී ලාංකීය විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන හැරවුම් ලකුණ සනිටුහන් කළ...