ආචාර්ය සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇත.